Verslag van de bewonersbijeenkomst 11 december 2013

Verslag van de Bijeenkomst Bewoners Jekerkwartier,
op woensdag 11 december 2013,  19.30 – 21.30 Stayokay.

Aanwezig :  ca 100 buurtbewoners. 

0.
Sandra Helledoorn,
dagvoorzitter, heet iedereen welkom en ze leidt het programma in.

1.
Gerdo van Grootheest,
Wethouder Stadsontwikkeling & Ruimtelijke Ordening, geeft een toelichting geven              over de herontwikkeling van en de burgerparticipatie van:

 • Tapijn
 • Bauduinterrein
 • Molenhof.

Tapijn
De eigendomsverhoudingen: alle gebouwen met ondergrond zijn eigendom van een consortium bestaande uit de Provincie en UM. De overige gronden zijn eigendom van de gemeente.

 • De ontwikkeling van het terrein gaat ongeveer 10 jaar duren.
 • Concrete invulling voor het terrein is er nog niet, wel staat vast dat het hele terrein een open,  parkachtig karakter moet krijgen.
 • Een aantal (niet beschermde) gebouwen kunnen gesloopt worden. Nieuwbouw is toegestaan met dien verstande dat het totale, op dit moment bestaande vloeroppervlak niet overschreden wordt.
 • In de gebouwen mogen maximaal 100 wooneenheden komen, bedoeld voor post-masterstudenten en tijdelijke huisvestingen voor buitenlandse werknemers van de universiteit.

Bauduinterrein

 • Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt nu ter vooroverleg bij diverse instanties (oa, brandweer, provincie) voor advies
 • Het ontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting in januari 2014 als ontwerp ter inzage gelegd worden. In deze fase kan een ieder bezwaar indienen op het plan.

Molenhof

 • Molenhof wordt door zorginstelling Vivre geexploiteerd. Door een veranderd zorgbeleid, waarbij steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, moet de zorgsector qua gebouwen inkrimpen. Vivre heeft besloten de Molenhof af te stoten.
 • Het gebouw van de Molenhof zou verkocht zijn. Aangezien dit een private verkoop is en geen gemeentelijke aangelegenheid, kan de wethouder over een eventuele verkoop en daaraan verbonden voorwaarden geen mededelingen doen
 • De huidige bestemming van de Molenhof in het ‘Bestemmingsplan Centrum’ is ‘Maatschappelijke doeleinden’. Binnen deze bestemming is studentenhuisvesting niet toegestaan. Voor ieder ander gebruik dan Maatschappelijke doeleinden is een wijziging van het bestemmingsplan nodig
 • Bij de gemeente is nog geen aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning of nieuw bestemmingsplan om studentenhuisvesting mogelijk te maken
 • De gemeente heeft zich nog niet uitgesproken over eventuele studentenhuisvesting in de Molenhof
 • Om als burger beter betrokken te worden bij de ontwikkeling van de Molenhof, als gesprekspartner van de eigenaar/ontwikkelaar en de gemeente, adviseert de wethouder de bewoners van het Jekerkwartier zich de organiseren, zoals dat ook bij het Bauduinterrein is gebeurd.

Wethouder van Grootheest zegt toe nog twee vragen te beantwoorden via de mail. Die antwoorden zullen te zijner tijd op de website te lezen zijn: www.bewonersjekerkwartier.nl :

 1. Wat is de toekomst van het OAC (drugsopvang Hubertuslaan) in relatie met de ontwikkeling van de Tapijnkazerne?
 2. Wat zijn de procedures rondom tijdelijke bestemmingen? Is het mogelijk om middels een tijdelijke bestemming studentenhuisvesting in de Molenhof toe te staan?

 René Verspeek, over intenties van UM op Tapijn.

 • Vanaf januari start een breed overleg met veel belanghebbenden over de invulling van het terrein. Rene Verspeek biedt aan om na het eerste overleg op 20 januari een terugkoppeling hiervan te geven bij een nieuwe bewonersbijeenkomst
 • Zomer 2014 wordt het eerste gedeelte van het terrein, als openbaar park in gebruik genomen. Tevens wordt in het ‘nieuwe park’ een fietspad aangelegd
 • In september 2014 wil de universiteit twee gebouwen in gebruik nemen, te weten de beide gebouwen uit de jaren vijftig die het dichtst bij de Jeker liggen.

Olaf Penn, vertegenwoordiger omwonenden over Bauduinterrein geeft kort de gang van zaken weer:

 • Olaf Penn geeft aan dat het voor de direct omwonenden een zware opgave is om inzicht en greep te krijgen op de in gang zijnde ontwikkelingen en op de vele, vaak parallel, maar ook los van elkaar lopende processen.

2.   Overleg met de bewoners over:

 • Welke thema’s in de buurt houden u bezig?
 • Op welke wijze wilt u als bewoner betrokken zijn/worden bij ontwikkelingen?
 • Welke plaats ziet u voor een eventueel ‘bewonersinitiatief’? (zie info over ‘het geding’ op website onder ‘dossiers’)
 • Wat vindt u van deze avond ?

Een overgrote meerderheid van de zaal gaf aan dat zij graag zou zien dat de initiatiefnemers van deze avond hun werkzaamheden voor het Jekerkwartier zouden voortzetten.  In een  gedachtenwisseling over de wijze de waarop dat het beste zou kunnen kwamen de verschillen en de voor- en nadelen ter sprake van een vereniging ten opzichte van een stichting. In de politiek is er brede steun voor verenigingen in plaats van stichtingen. Al snel kwam naar voren dat er veel steun was voor het oprichten van een  bewonersvereniging.
Een overgrote (nagenoeg éénstemmige) meerderheid van de ongeveer 100 aanwezige buurtbewoners sprak zich uit voor de oprichting van een bewonersvereniging ‘voor en door’ de bewoners van het Jekerkwartier.
Op die manier kan het belang van woonfunktie in Jekerkwartier centraal worden gesteld en kan daaraan een sterke(re) positie worden toegekend in gesprekken met derden, te weten de gemeente, de ondernemers, het buurtplatform en anderen.

Afgesproken wordt dat de initiatiefnemers, aangevuld met een andere buurtbewoners  de oprichting van een nieuwe bewonersvereniging zullen voorbereiden.

Alle relevante informatie daarover zal via de mail (aan de 120 mail-adressen die bekend zijn) bekend gemaakt worden en ze zal ook op de website van de bewonersvereniging geplaatst worden, naar verwachting, in januari 2014.

3.            Rondvraag.

Lutherse kerk.
Een bewoner meldt dat de Lutherse kerk in de Hondstraat met twee aanpalende woningen te koop staat. Hij zou graag zien dat er een passende bestemming zal komen in dat prachtige gebouw. Spreker denkt aan aan een culturele funktie (die het kerkje nu ook al heeft), in de ruimste zin des woords. Hij verzoekt zijn medebewoners mee te denken over een manier waarop dat verwezenlijkt kan worden.  Elke belangstellende en elk idee is welkom. Geïnteresseerden kunnen  –degewenst via de initiatiefnemers- bij elkaar gebracht worden. Elk idee kan natuurlijk ook rechtstreeks op de website gezet worden.
Met een groep eensgezinde mensen is veel te verwezenlijken.

Toegenomen drukte en overlast.
Een bewoonster van de Ezelmarkt meldt dat de drukte op straat de laatste jaren sterk is toegenomen. Zij neemt waar dat nauwelijks nog een woonpand of bedrijfspand in haar omgeving gebruikt wordt door de eigenaar zelf. De woonpanden worden ‘intensief verhuurd’ en de zakenpanden worden ‘intensief’ geëxploiteerd door ondernemers, die er zelf dus niet wonen. Exploitanten nemen het vaak niet zo nauw met de regels en ze moeten vaak hoge omzetten halen om de huur te kunnen opbrengen.
De binnenstad is een bedrijfswijk geworden in plaats van een woonwijk.
Een zorgelijke ontwikkeling.

Initiatiefnemers:

Sandra
Helledoorn
Luc
Slijpen
Marijke
van Lierop
Titia
Baeten
Henk
van de Voort

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *