Tapijn

Maastricht, 30 juni 2014

Aan de Burgemeester en Wethouders der gemeente Maastricht

Betreft: Conceptvisie Transformatie Tapijnkazerne 2014-2023. 

Met genoegen hebben wij deel genomen aan de diverse sessies die u in het kader van de planontwikkeling Tapijnkazerne hebt georganiseerd. Wij waarderen de wijze waarop u deze hebt laten verlopen en de grote participatie, belangstelling en inzet die u bij een breed georiënteerd publiek hebt losgekregen.

Met de verwerving en aanpak van de Tapijnkazerne en de nu gepresenteerde visie van gemeente en universiteit ontstaan in dit deel van de binnenstad voor een groot aantal partijen belangwekkende en omvangrijke nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en kansen .

De inzet “Tapijn als leerlandschap” biedt interessante mogelijkheden maar dient ons inziens wel scherper geconcretiseerd te worden. De nu gepresenteerde plannen bieden qua gebruik een zeer breed scala aan activiteiten aan op praktisch alle fronten zoals universitair, cultureel, werkprocessen, maatschappelijk, sociaal, studenten wonen, ontspanning en festiviteiten, landschap, horeca etc.

Dat gebruik kan positieve maar ook negatieve effecten hebben op de omgeving . Wij missen daarbij echter een adequate “effectenrapportage” naar de effecten op het omliggende stadsgebied. Met de voorgestane transformatie van het Tapijngebied zal ten opzichte van de huidige situatie een geheel nieuwe situatie aan de zuidzijde van het Jekerkwartier (en overige aanliggende buurten) ontstaan. Aandacht dient er te zijn voor het behoud van de zo kenmerkende kwaliteiten van die buurt(en).

Uitgebreide analyses (historie, groen en landschap, monumenten, verkeer etc) zijn in uw nota opgenomen. Ook daarin verdient de relatie met de omgeving en de omliggende stedelijke omgeving ons inziens meer aandacht te krijgen. Een concrete analyse van de kansen en bedreigingen op de omliggende gebieden hoort daarbij.

Op de diverse onderdelen van uw plannen merken wij verder het volgende op.

A. Landschap, monumenten en planopzet 2 Reactie BJK op conceptvisie Transformatie Tapijnkazerne 2014-2023

 Naar onze mening wordt een goede ruimtelijke relatie van het Tapijnterrein met de Jekerzone en de monumentale stadsomwalling verstoord door de handhaving van het gebouw Y . Het uitgangspunt bij de handhaving (en versnelde inzet) van de gebouwen Z en X is helder. Deze vrijstaande gebouwen lenen zich qua structuur goed voor een separate open ligging in de groene Jekerzone die hier zo kenmerkend begrensd wordt door de stadsomwalling. Het gebouw Y is ons inziens eerder een dissonant in die opzet en belemmert adequate zichtlijnen tussen die Jekerzone en de centrale locaties van de Tapijn (beoogde nieuwbouw en ontmoetingsplein achter de kazernehof en gebouwen langs de Prins Bisschopssingel ).

 Ook vanuit de indeling, gebruiksmogelijkheden en maat van het gebouw Y zijn verder geen zodanige voordelen aanwezig dat die opwegen tegen de vele extra mogelijkheden. De fraaie centrale as tussen de historische omwalling en de oude hoofdgebouwen (H,G,F) van de Tapijn passen goed in de tijdelijke planontwikkeling en leveren dan al op korte termijn een dusdanige extra kwaliteit dat aan te bevelen is tot versnelde sloop van dat gebouw over te gaan .

B. Milieu en functioneel 

 Wij missen een analyse van de effecten (en bescherming) van de voorgestane planontwikkeling en functionele invulling op het aanliggende Jekerkwartier.

 Niet alleen gaat het daarbij om directe maar ook om indirecte effecten op langere termijn. De kwaliteit van het Jekerkwartier ligt vooral op de (enigszins) verstilde combinatie van wonen en verspreide andere functies. Een versterkte universiteitsontwikkeling mag geen aantasting van die kwaliteiten vormen.

 Qua milieu dienen grootschalige stedelijk ontspannings- en festiviteitactiviteiten vermeden te worden. Kleinschaligheid en inpassing in bovenstaande kwaliteitsaanduiding dient bij de invulling van activiteiten voorop te staan.

C. Verkeer en verbindingen 

 Wij bepleiten de ontsluiting van het gebied voor autoverkeer (parkeren) ook via een tweede aansluiting op de Ventweg van de Prins Bisschopssingel mogelijk te maken (zowel in- als uitgaand verkeer).

 De fietsroutering in zuidelijke richting ware ons inziens (ook voor de korte termijn) meer naar het westen te plaatsen om directer aan te sluiten op de oversteek van de Prins Bisschopssingel; parallel verlopend aan de Jeker.

 Ter versterking van de verbindingen is ook een directe fietsverbinding tussen de geplande centrale fietsroute Tapijnterrein en die van het Aldenhofpark na te streven.

D. Transformatie en fasering 

 Door u worden langere tijd de centrale kazernedelen langs de Singel (singelzone) afgesloten waardoor het gebied visueel nog langere tijd een afgesloten desolaat karakter behoudt. Wij

3 Reactie BJK op conceptvisie Transformatie Tapijnkazerne 2014-2023

bevelen aan na delen daarvan (partieel) toch eerder in te zetten om met name daarmee ook aan de voorzijde van het gebied al eerder een meer uitstralend transformatie beeld te bieden dan nu voorzien; ook kan overwogen worden het centrale plein een gebruiksbestemming te geven om daarmee een meer uitstralend beeld te kunnen bieden.

 Wij betreuren dat u wilt besluiten om de gebouwen M en Y voorlopig een tijdelijke functie te geven en het besluit om deze al dan niet te slopen naar de toekomst te verschuiven. Naar onze mening gaat dat ten koste van de plankwaliteit en worden daar andere mogelijkheden gefrustreerd.

 Ten aanzien van gebouw Y blijft in combinatie met de 2 te handhaven gebouwen Z en X de nu aanwezige behoorlijke visuele barrière tussen het Tapijnterrein en de stadsomwalling achter de Jeker bestaan. Naar onze mening is in het kader van het openleggen van het Tapijnterrein wezenlijk te voorzien in goede zichtassen met de (historische) omgeving. Geenszins is hier bij dit gebouw Y sprake van zodanige gebruiksmogelijkheden of monumentale waarde die het rechtvaardigen zo’n besluit uit te stellen.

 Bij het gebouw M gaat het ons inziens om een gebouw dat qua ligging, beeld en uitstraling altijd een storend element voor de planontwikkeling zal zijn. Daarnaast zal er altijd sprake zijn van behoorlijke investeringen om het gebouw geschikt te maken voor een multifunctioneel hergebruik waar aan wordt gedacht. En ook dan zal er ons inziens altijd een spanning blijven ontstaan over de acceptabele en mogelijke overlast en de milieu investeringen Op grond daarvan vragen wij ons af of tijdelijke handhaving van gebouw M en de kosten die tijdelijk gebruik met zich meebrengen wel tegen elkaar opwegen. Naar onze mening zou het verstandiger zijn dat gebouw te slopen en de kennelijk daarvoor beschikbare gelden zinvoller elders in het plan te investeren.

Duidelijk moge verder zijn dat wij positief staan ten opzichte van de openlegging en transformatie van het Tapijnterrein en de extra mogelijkheden die dat als uitbreiding van het openbaar park voor de stad en het Jekerkwartier biedt. Wel hebben wij een aantal zorgpunten en wensen die wij in het voorgaande uitgebreid hebben toegelicht. Voor het overige hopen wij dat de voorgestelde functionele- en transformatie doelstellingen tot een haalbaar plan kunnen leiden.

Wij verzoeken u tevens alle op de zaak betreffende stukken naar ons te sturen, bij voorkeur via e-mail: info@bewonersjekerkwartier.nl

Namens de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *